log in

Bestuurstafel

Jaarverslag 2017-2018

 

Jaarverslag 2017-2018

VV Gasselternijveen is een voetbalvereniging die zich ten doel stelt om ieder lid op zijn of haar niveau plezier te laten beleven aan het voetbal en daarvoor optimale voorwaarden te scheppen.

Ons ledental staat op 250, 216 daarvan zijn spelend lid.

Het seizoen 2017-2018 is door de vereniging als geheel in sportief opzicht goed verlopen.

Het zal niemand in Gasselternijveen en omgeving ontgaan zijn dat onze club het seizoen heeft afgesloten met een waanzinnig sportief succes: promotie naar de 4e klasse! Een schitterende prestatie van onze selectie, de technische staf, het bestuur en van iedereen die voor en achter de schermen heeft meegeholpen om dit alles mogelijk te maken (sponsoren, commissies, vrijwilligers en supporters).

Samenstelling bestuur seizoen 2017 - 2018

In de algemene leden vergadering van vorig jaar heeft Arnold Holwerda aangegeven het bestuur te willen ondersteunen. Na de algemene ledenvergadering zijn we met onder-staande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen ingegaan;

 

Voorzitter                   X Lukas Tammenga a.i.

Secretaris                   X Ilona de Jonge a.i.

Penningmeester              Lukas Tammenga

Lid                               Gerard Bies (kantine commissie)

Lid                               Bert Koomans (technische en sponsor commissie)

Lid                               Jan Breimer (SJO-ZVC)

Lid                               Arnold Holwerda

 

Gewijzigde bestuursorganisatie

Ilona de Jonge heeft de secretariële taken waargenomen. Zij houdt zich minder/niet bezig met bestuurlijke besluitvormingen en ontwikkelingen. Ilona geeft aan de secretariële taken op dezelfde manier te kunnen/willen voortzetten maar zou zich ook graag met andere taken bezig willen houden. Om die reden is het bestuur op zoek naar een bestuurslid die de secretariaat over wil nemen of in deze taak wil ondersteunen.

Hiernaast hebben we wederom een seizoen gedraaid zonder een voorzitter en is de bezetting van een aantal commissies teruggelopen.  Vanwege het missen van een voorzitter, andere functionarissen en commissies die  onvoldoende bezet zijn worden allerlei taken verdeeld over de verschillende bestuursleden. Dit is soms best ingewikkeld. We hebben getracht de club zo goed mogelijk draaiende te houden maar merken dat we in sommige taken regelmatig achter de feiten aan lopen.

Het zal het afgelopen seizoen echter weinigen ontgaan zijn dat het niet meer vanzelfsprekend was dat alles werd geregeld en/of er activiteiten werden afgelast. Dat komt niet door onwil maar een gebrek aan menskracht.

Overige wijzigingen

Helaas hebben Michael Pieterman en Erwin Warring besloten om te stoppen met de functie van scheidsrechter coördinator.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers hebben het afgelopen seizoen weer hun belangrijke bijdrage geleverd aan het scheppen van de optimale voorwaarden. Op alle vlakken binnen de verenigingen maken zij het mogelijk leden meer en minder actief van de voetbalsport te laten genieten. VV Gasselternijveen blijft een vereniging die het, net zoals andere verenigingen, van de vrijwilligers moet hebben. Zij zijn onontbeerlijk, vormen de club en dragen hun onmisbare steentje bij aan het telkens weer draaiende houden van de activiteiten.

Het blijft echter noodzakelijk voldoende vrijwilligers te hebben, elke hulp is welkom.

Met name in de commissies laat het teruglopen van belangstelling zich zien. Maar ook bestuursfuncties worden met moeite bezet, beheer en onderhoud van de accommodatie en de materialen komen steeds krapper in hun jasje te zitten. Deze trend vormt een opgave voor het bestuur.

Om ook de komende seizoenen de mogelijkheden te bieden voor het behalen van sportieve successen en het organiseren van gezellige activiteiten doen we wederom een oproep aan onze leden om je in te zetten voor onze vereniging. We zoeken versterking voor het bestuur, diverse commissies, de onderhoudsploeg, in de kantinediensten en al het andere waar jij van denkt ons bij te kunnen helpen. We steunen op onze leden. Steun als lid ook onze vereniging en draag waar mogelijk je steentje bij, hoe klein dan ook. Wij hopen komend seizoen organisatorische successen te boeken. Om ook voor de komende seizoenen de mogelijkheden te bieden voor het behalen van sportieve successen en het organiseren van gezellige activiteiten doen we wederom een oproep om je in te zetten voor onze vereniging. We zoeken versterking voor:
- het bestuur (voorzitter, secretaris en algemene leden)
- de sponsorcommissie
- de activiteitencommissie
- de onderhoudsploeg (maandag- en/of vrijdagochtenden)
- de kantinediensten (ook of juist voor het vormen van een groep die in overleg af en toe bij kan springen)
- al het andere waar jij van denkt ons bij te kunnen helpen

Commissies

Kantine commissie

Ook in het afgelopen seizoen was de kantine weer vaste uitvalsbasis voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. Een vaste groep vrijwilligers verzorgt de kantine diensten bij thuiswedstrijden. De omzet van de kantine is en blijft de ‘levensader’ van onze vereniging. Onze dank gaat uit naar het vaste team van de kantine en al die vrijwilligers die assisteren om leden en bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien. Het vaste team kan versterking gebruiken. Wij zoeken enthousiaste koffiezetters, patatbakkers en barmannen (m/v) die het huidig team willen versterken. Het gaat om het draaien van een kantinedienst op zaterdagmiddag, zondagochtend of zondagmiddag.

Sponsor commissie

Sponsoren zijn belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van VV Gasselternijveen. Om die reden is dit aandeel dan ook gewaarborgd in een Sponsor commissie. Een aantal commissieleden zijn gestopt met hun inspanningen om sponsoren voor VV Gasselternijveen te interesseren. Voor onze club een gevoelig verlies.

VV Gasselternijveen heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hun zeer dankbaar voor. Opdracht aan onze club blijft wel zich bewust te zijn van de actieve inzet die onze sponsoren van ons blijven vragen, en van de dankbare en onmisbare bijdrage die zij leveren aan onze organisatie waardoor de contributie nog steeds, ondanks tussentijdse verhoging, tot een van de laagste van de voetbalverenigingen kan blijven behoren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die in het nieuwe seizoen stappen willen zetten in het moderniseren van het sponsorbeleid. De verantwoordelijkheden van de Sponsor commissie richten zich op het beheren van bestaande sponsorrelaties en het zoeken naar nieuwe sponsoren. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen van contracten, verzorgen van sponsoruitingen en het maken van goede afspraken over de wederzijdse verplichtingen.

Activiteiten commissie

In het afgelopen jaar zijn de leden van de activiteiten commissie vanwege weloverwogen beslissingen gestopt met hun inzet voor deze commissie. Er is geen activiteiten commissie meer. Een aantal leden/vrijwilligers pakken gelukkig het organiseren van activiteiten op maar willen zich niet aan een commissie binden. Vanwege het signaal over de slechte communicatie rondom activiteiten proberen wij een activiteiten kalender te ontwikkelen.

Ook is er in het afgelopen jaar weer geklaverjast. Kennelijk past dit spel echt bij een voetbalvereniging als de onze, want op gezette tijden en traditiegetrouw op de vrijdag-avonden wordt er al jaren een toernooitje georganiseerd. Het is voor alle aanwezigen en gezellige, ontspannen en leuke bezigheid.

Onderhoudscommissie

Regelmatig komen de gebreken aan het licht. Naast dat het iedere keer weer de nodige tijd kost voor onze vrijwilligers, staan we als vereniging zo nu en dan met de handen in het haar hoe zaken überhaupt op te lossen. Er wordt op vele fronten gewerkt aan de ontwikkeling van de vereniging. Vanuit een gezond realisme willen we als vereniging, zowel op sportief als op sociaal vlak, stappen blijven maken.  Grootste obstakel bij de realisatie van onze plannen is dat we de financiering zelfstandig nooit rond kunnen gaan krijgen. We zijn daarin voor een heel groot deel afhankelijk van de gemeente. Om hen mee te krijgen spelen vasthoudend-heid en een goede relatie met de gemeente een cruciale rol.

Ook heeft VV Gasselternijveen afgelopen seizoen ongewenste bezoekers mogen ontvangen in onze kantine. Hoewel we geen geld of waardevolle spullen in onze kantine hebben liggen, vinden de bezoekers het leuk om onze vereniging op te zadelen met veel ongemak en schade. De verzekering zal een deel vergoeden, maar het kost de vereniging altijd tijd en geld.

Het afstemmingsoverleg tussen het bestuur en de onderhoud commissie van een aantal weken geleden is al zeer nuttig en wenselijk ervaren door de vrijwilligers. Wij gaan gehoor geven aan de wens om vaker in het jaar met elkaar af te stemmen.

Technische commissie

De leden van de technische commissie zijn achter de schermen weer druk bezig geweest met allerlei voetbaltechnische zaken. Te denken valt hierbij aan o.a. ondersteuning van de technische staf van onze selectie, gesprekken met nieuwe spelers, teamindeling van het 2e en 3e elftal enz. enz.

SJO ZVC’14

De samenwerking tussen de 3 moederverenigingen verloopt goed. Wel kan SJO op allerlei fronten nog ondersteuning van vrijwilligers gebruiken.

Om alles goed te organiseren en voor een optimale talent ontwikkeling in de sport zijn goede trainingsfaciliteiten, materiaal en goede trainers en leiders noodzakelijk. Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering, beschikt SJO over goede trainingsfaciliteiten.

Gelukkig slagen we er ook in om voor elk team een trainer en leider te vinden.

 SJO heeft wel de grootste moeite om voor alle wedstrijden een scheidsrechter te krijgen. Het inplannen van de beschikbare scheidsrechters wordt bemoeilijkt doordat deze groep zelf actief voetballers zijn binnen de ZVC, en/of tevens als teamleider actief zijn.

SJO is nog altijd op zoek naar scheidsrechters die het huidige team komen versterken.

Beleid

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een nieuwe privacywetgeving, die geldt in de gehele Europese Unie om de positie te versterken van de mensen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Ook een voetbalvereniging is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook VV Gasselternijveen heeft te maken met de strengere regels die hieruit zijn ontstaan. Het heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen binnen de archivering. VV Gasselternijveen  is ‘AVG proof’.

Alcoholbeleid

Bij diverse voetbalverenigingen werd door de gemeente een controle ingesteld met betrekking tot de naleving van de wettelijke regels ten behoeve van de verstrekking van alcohol. Met name op verstrekking en gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar.

Bij een vereniging heeft de controleur vastgesteld dat er personen onder de 18 jaar alcoholische drank nuttigde. Uit nader onderzoek is vast komen te staan dat de alcoholische drank niet door een barmedewerker is verstrekt aan de personen onder de 18 jaar, maar door ouders en/of vrienden. De voetbalvereniging was daarmee in overtreding en hebben hiervoor een boete gekregen. Vanwege dit gebeuren is het alcoholbeleid bij VV Gasselternijveen dit jaar een punt van aandacht geweest. De barvrijwilligers hebben daar extra veel aandacht aan besteed door de leden nadrukkelijk te attenderen op de regels rondom alcoholverstrekking. Helaas geven een aantal leden geen gehoor aan het naleven van de regels. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar het beleid herzien en de huisregels aangescherpt. Op deze plaats de herhaalde oproep geen alcoholhoudende dranken door te geven aan minderjarige personen. En aan de leden onder de 18 het verzoek om geen alcoholische dranken te nuttigen. VV Gasselternijveen kan deze boetes niet incasseren. 

Log in or create an account