log in

Categories List

Clubinformatie

Gedragscode

Gedragsregels spelers v.v. Gasselternijveen:

 1. Spelers moeten zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, bestuursleden, scheidsrechters, leiders, trainers, enz. Schelden, vloeken en pesten is uit den boze. Maak er een goede gewoonte van directe tegenstanders na afloop van de wedstrijd een hand te geven. Eventuele boetes komen voor rekening van de speler/ouder.
 2. Spelers worden geacht de trainingen te bezoeken en gedragen zich daarbij volgens de aanwijzingen van de trainer. Wanneer een speler verhinderd is, dan meldt hij zich voor aanvang van de training af bij de trainer.
 3. Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn op de training. De vermelde trainingstijd is de tijd waarop de training begint. Zorg er voor dat je “klaar voor de training” op het veld staat.
 4. Ga na de trainingen, vooral als het donker is, bij voorkeur met zijn tweeën of meer naar huis.
 5. Spelers die niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, moeten zich z.s.m. en in ieder geval voor vrijdag- of zaterdagavond om 18.00 uur af bij de leider (selectiespelers bij hun trainer). Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens ziekte of familieomstandigheden. Bij verhindering zonder kennisgeving of om ongeldige reden kunnen er maatregelen worden genomen.
 6. Spelers moeten zich houden aan de aangegeven tijden waarop ze voor (uit)wedstrijden aanwezig moet zijn.
 7. Tijdens de wedstrijden gaan de spelers gekleed in het officiële clubtenue dat ter beschikking wordt gesteld. De tenues zijn eigendom van v.v. Gasselternijveen en mogen alleen worden gebruikt voor wedstrijden. De tenues worden bij toerbeurt door (de ouders van) de spelers gewassen. De leider stelt daarvoor een rooster op.
 8. In principe zijn schoenen met vaste noppen het beste voor de voeten (zeker tot 12 jaar). Kom met gepoetste schoenen op het veld.
 9. Ter bescherming van zichzelf zijn spelers tijdens trainingen en wedstrijden verplicht scheenbeschermers te dragen.
 10. Tijdens de wedstrijd / training mag geen horloge, ketting, ring of iets dergelijks worden gedragen. Voorwerpen van waarde worden niet in de kleedkamer achtergelaten. Deze kunnen vooraf worden afgegeven bij de leider/trainer.
 11. Door spelers jonger dan 16 jaar mag op generlei wijze alcohol gebruikt worden op het sportcomplex.
 12. Het is verboden om in de kleedkamers te roken.
 13. Spelers moeten zich voor en na de wedstrijd/training correct gedragen. Ze staan niet op de banken en/of tafels en maken hun schoenen buiten de kleedkamers schoon van het ergste vuil. Dit geldt ook bij een bezoek aan de tegenpartij. Eventuele schade als gevolg van moedwillige vernieling zal door het bestuur op (de ouders van) de spelers verhaald worden.
 14. Na de wedstrijden en trainingen wordt per toerbeurt de kleedkamer schoon gemaakt.
 15. Na de wedstrijd / training zijn spelers verplicht zich te douchen. Het dragen van badslippers wordt vanuit hygiënisch oogpunt dringend aanbevolen.
 16. Het is spelers verboden om op het voetbalcomplex bij eventuele spelletjes te spelen om geld.
 17. De trainer/leider is bevoegd een speler die zich niet volgens de regels gedraagt, naar huis te sturen. Als het een jeugdspeler betreft, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
 18. Spelers die zich niet aan de regels houden, kunnen door het bestuur worden bestraft met een schorsing voor één of meer wedstrijden/trainingen.
 19. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers wordt een beroep op ouders/verzorgers gedaan om per toerbeurt voor het vervoer te zorgen.
 20. Als er kleding zoek geraakt is, dan kan contact opgenomen worden met een van de kantinemedewerkers.
 21. Spelers worden geacht mee te doen aan acties die door de v.v. Gasselternijveen in het algemeen belang worden georganiseerd.
 22. Omdat voetbal een teamsport is, ben je van elkaar afhankelijk. Afmelding gedurende het seizoen is daarom in principe niet mogelijk. Overschrijving naar een andere vereniging dient te worden aangevraagd voor 31 mei van het lopende seizoen.
 23. Als je wensen, ideeën of problemen hebt, dan kun je er over praten met je leider of trainer. Als dat niet gaat, dan kun je contact opnemen met een lid van de jeugdcommissie of het bestuur.
 24. Voor klachten van spelers/ouders wordt er een klachtenprocedure opgesteld.


Taken jeugdleider:

 1. De jeugdleider zorgt er voor dat de regels voor jeugdspelers aan zijn team worden doorgegeven. Hij ziet er op toe dat de jeugdspelers zich daaraan houden. Hij motiveert de spelers tijdens wedstrijden en bij acties vanuit de vereniging.
 2. Wanneer spelers zich niet houden aan de vooraf gemaakte afspraken, treft hij in overleg met de jeugdcommissie passende maatregelen.
 3. Bij ongevallen tijdens wedstrijden/trainingen, indien noodzakelijk een dokter wordt ingeschakeld. Tevens moeten dan direct de ouders en een lid van de jeugdcommissie worden geïnformeerd.
 4. De jeugdleider is voldoende op de hoogte van het voetbalspel. Het verdient aanbeveling de cursus “jeugdvoetbal spelleider” op kosten van de vereniging te volgen.
 5. De jeugdleider ziet er bij wedstrijden op toe dat de jeugdleden bij toerbeurt de kleedkamer en die van de tegenstander bezemschoon achterlaten en hij controleert, ook bij uitwedstrijden, altijd of de kleedkamer netjes achter gelaten wordt.
 6. De jeugdleider bezoekt regelmatig de trainingen.
 7. De jeugdleider regelt het vervoer bij uitwedstrijden voor zover het vervoersschema hierin niet voorziet.
 8. De jeugdleider verzamelt voorafgaand aan de wedstrijd de waardevolle spullen, bewaart ze (evt. afgeven in de kantine) en deelt ze na afloop weer uit.
 9. De jeugdleider zorgt ervoor dat het materiaal dat nodig is voor de wedstrijd aanwezig is.
 10. De jeugdleider zorgt ervoor dat alle spelers een gelijk aantal wedstrijden spelen.
 11. De jeugdleider ziet er bij (dreigend) onweer (tussen flits en donder minder dan 10 seconden) mede op toe dat het veld tijdig wordt verlaten. Hij zorgt ervoor dat bij slecht weer ook de wisselspelers zich warm kleden.
 12. De jeugdleider zorgt ervoor dat als er meisjes in een jongensteam (ook van de tegenstander) zitten, deze een aparte kleedkamer krijgen toegewezen. (Tip: licht bij uitwedstrijden de tegenstander vooraf in).
 13. De jeugdleider zorgt ervoor dat de scheidsrechter en de leiders van de tegenstander vooraf netjes worden ontvangen en na afloop van de wedstrijd een consumptie aangeboden krijgen.
 14. De jeugdleider zorgt voor het invullen van de wedstrijdformulieren en dat de juiste formulieren na een officiële waarschuwing of een veldverwijzing, gedeponeerd worden in het postvak van de wedstrijdsecretaris.
 15. De jeugdleider probeert te voorkomen dat een wedstrijd wordt gestaakt. (Een gestaakte wedstrijd levert namelijk een fikse boete en bij een schuldig verklaring soms een terugtrekking uit de competitie op.)
 16. De jeugdleider is bij alle activiteiten van zijn eigen team aanwezig of hij zorgt voor een vervanger. Bij verhindering wordt de collega-leider op de hoogte gesteld.
 17. De jeugdleider stelt de spelers tijdig op de hoogte van wijzigingen van tijdstip en plaats van de voetbalwedstrijden en andere activiteiten.
 18. Indien leiders een attentie willen verstrekken of uitgaven willen doen t.b.v. activiteiten, dient vooraf overleg met de penningmeester te worden gepleegd.


Gedragsregels voor ouders/verzorgers:

 • Ouders/verzorgers moeten tijdens de wedstrijd buiten het speelveld blijven. (Er ook geen plaats genomen worden in de dug-out bij het veld waarop gespeeld wordt. Deze ruimte is uitsluitend bedoeld voor teambegeleiding en wisselspelers).
 • Ouders/verzorgers moeten het goede voorbeeld geven, door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, schelden, grove taal gebruiken of het kwetsen van wie dan ook, is pertinent niet toegestaan.
 • De jeugdcommissie van de v.v. Gasselternijveen heeft de trainers en leiders aangesteld of benoemd. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Als ouders/verzorgers kritiek of op- en/of aanmerkingen over de begeleiding of de organisatie hebben, dan kunnen ze dat doorgeven aan de leider. Als ouders/verzorgers dat niet afdoende vinden, dan kunnen ze contact opnemen met de jeugdcommissie.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Moedig de spelers positief aan.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • Zie er op toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • Controleer (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten.
 • Voldoe op tijd de contributie.
 • Meldt u aan als vrijwilliger om u dienstbaar te maken voor de club.
 • Stimuleer uw kind tot meedoen.
 • Leer uw kind de clubregels.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn.
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen.
 

Statuten 

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

Opgericht 1 september 1923

 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 oktober 1960

 

STATUTEN - v.v. Gasselternijveen

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd voetbalvereniging Gasselternijveen, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Aa en Hunze.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Meppel.

Artikel 2 - Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 3. De vereniging is opgericht op 1 september 1923.

Artikel 3 - Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
  2. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  3. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  4. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 - Lidmaatschap

  1. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.
  2. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 1. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “erelid” verlenen.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn gehouden:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  3. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6 - Straffen

 1. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
 3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  4. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
  5. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
 4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
  1. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.
 5. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad zijn gepubliceerd.
  1. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
  1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement anders is bepaald.
 2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  1. in de gevallen in de statuten genoemd;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  1. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
   1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
   2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
   3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
   4. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit artikel.
   5. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 3. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 4. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 8 - Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan de leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  1. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
  2. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.
 2. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 3. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  1. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  2. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
  3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies van de leden;
  2. subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
  1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 2. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
  1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
  2. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
   1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen
   2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
   3. wegens strijd met een reglement.
   4. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.
 3. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 4. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering).
  Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
  1. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 4. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. Jaarverslag van het bestuur;
  3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  4. Verslag van de kascommissie;
  5. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
  6. Vaststelling van de contributies;
  7. Vaststelling van de begroting;
  8. Benoeming bestuursleden;
  9. Benoeming commissieleden;

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering

  1. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
  2. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
 1. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 3. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
 4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 6. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

-          blanco uitgebracht zijn;

-          op enigerlei wijze ondertekend zijn;

-          iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of

-          andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

 1. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 - Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
  1. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
 5. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 19 - Fusie

 1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Artikel 20 - Ontbinding en vereffening

b.   De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 1. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

b.   De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

 1. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.
 2. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 4. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 21 - Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

Trainingsschema

Trainingstijden op Sportpark de Hunze

 

Maandag

   

18.00

JO11-1

Joran Meijer

18.00

JO11-4

Jarno Herder

18.00

JO12-1

Siem Salomons

19.00

JO17-1

Mark Salomons

19.30

JO19-1

Johan van der Wijk

Dinsdag

   

18.00

JO13-1

Otto Torenbosch/Rick Bokhorst

18.00

JO15-1

Tristan Salomons

18.30

keepers jeugd

Patrick Pieterman

19.30

keepers senioren+JO19

Willy Mulder

19.30

35+

 

19.30

selectie

Geert Katoen/Roelof Pol

Woensdag

 

18.00

JO7-1

Jos van Zelst

18.00

JO8-1

Jos van Zelst

18.00

JO11-1

Joran Meijer

18.00

JO11-4

Jarno Herder

19.30

Dames

Patrick Veenstra

19.30

Overige senioren

 

Donderdag

 

18.00

JO12-1

Siem Salomons

18.00

JO13-1

Otto Torenbosch/Rick Bokhorst

18.00

JO15-1

Tristan Salomons

18.30

JO17-2

???

19.30

selectie

Geert Katoen/Roelof Pol

 

Log in or create an account